Argiope lobata

עכבישים – אימהות פנים רבות לה

אימהוּת היא תכונה חוצת מינים ולה פנים רבות. יש שאנו מפרשים אותה כתכונה רגשית אנושית ייחודית ונוטים להשוות תכונות אימהיות בבעלי חיים מול אימהות אנושית. בעכבישים האימהות על רוב אינה מתוחכמת אך לעיתים עשוייה להיות מורכבת ומפתיעה.