Trithemis arteriosa

בין שפירית לשפרירית

השם דומה, המראה דומה, סביבת החיים דומה. לא תמיד פשוט להבדיל בין יצורים דומים החיים בסביבה זהה. למעשה ההבדל בין שפיריות לשפריריות הוא גדול דיו בכדי שכל אחד יוכל להבדיל בינן בשטח. על הדומה והשונה בין שפיריות ושפריריות תוכלו לקרוא ברשומה הבאה.

_7R30517

בין שפירית לארינמל

המכנה המשותף לסדרת השפיראים וסדרת הארינמלאים הוא היותם חרקים. על אף הדמיון המורפולוגי של צורת הגוף, טקסונומית שתי הסדרות רחוקות למדי מבחינה פילוגנטית והבדל זה ניכר באנטומיה ובביולוגיה של הקבוצות. אם בוחנים אותן מקרוב, ניתן בקלות יחסית להבדיל בין הקבוצות.

תקריב לפטרוסטיגמה בכנף שפירית.

פטרוסטיגמה – כתם לכל החיים

שפיראים נחשבים למעופפים מעולים, תכונה חיונית לטורפים הצדים את טרפם באוויר. מאפיין הנראה לעין במרבית השפיראים הוא הפטרוסטיגמה Pterostigma – כתם כנף הממוקם בסמוך לקצה כל כנף, בשול הקדמי. כתם זה מעניין במיוחד משום שהוא מושך את העין ומעלה את השאלה המתבקשת; מה תפקידו?

Ischnura elegans ebneri Schmidt, 1938   שפרירית הדורה

הזדווגות אצל שפיראים

התנהגות הרבייה בחרקים עשויה להיות מורכבת ומוזרה בהשוואה לחולייתנים. אצל שפיריות ושפריריות הדבר ניכר במיוחד בשל התנוחה המוזרה לכאורה בה מתבצעת ההזדווגות, לעתים גם בתעופה. גם התנהגות החיזור וההטלה מורכבים ומשתנים בין המינים בקשר השפריריות והשפיריות.