Oecobius sp. Lucas, 1846

עכבישים במרחב האורבני

מרחב אורבני אינו ריק אקולוגי ומעצם קיומו ומאפייניו הוא מערכת אקולוגית (אקוסיסטמה) לכל דבר. מרחב רוחש חיים המהווה גורם משיכה גם לאורגניזמים המתקיימים במערכות אקולוגיות סמוכות. עכבישים הם חלק מהמארג האקולוגי האורבני וממלאים בו תפקיד חשוב.