cf Blattella biligata

הנוסע המתמיד – שמות, תיקנים ומסעות

תיקנים מלווי אדם מתקיימים לצידנו בכל מקום, עוד משחר ההיסטוריה, אולם ההיסטוריה של הקשר זוכה לתשומת לב ציבורית מועטה. מהיכן הגיעו? כיצד הפכו למינים גלובליים? רשומה זו בוחנת 3 מינים של תיקנים המייצגים מינים מלווי אדם, בניסיון להמחיש דרכם יחסי גומלין בין תהליכים היסטוריים והפצה.

תיקן אמריקאי Periplaneta americana

מי צריך ג'וקים?

פרוקי־רגליים הם חלק משרשרת המזון ושליחים חשובים ברבדים הבונים את המערכת האקולוגית העולמית. אבל מה זה אומר? מה בעצם יצורים אלו תורמים לנו, לאנושות, לכל אחד מאיתנו? על כך אנסה לענות ברשומה הזו. לא אוכל לספק את כל התשובות, אבל אנסה להראות מעט מהתרומה שלהם לנו ולמערכת.