Chrysomya megacephala משפחת הבוהקניים
פולט כדור נוזל לצמצום התמיסה.

חרקים – האם ולמה הם מקיאים

הֲקָאָה כפעולה ביולוגית מתוארת כפליטה של מזון מעוכל חלקי אל מחוץ לפה. בחולייתנים הקאה היא לרוב תגובה לא רצונית (רפלקס) הנגרמת מסיבות שונות. ומה בחרקים, האם הם פולטים תוכן מעי? אם כן, מה הסיבות לכך? מה ניתן ללמוד מכך על אורחות חייהם?