Actocetor indicus

זבובחוף רבגוני Actocetor indicus

הפרשות של בעלי־חיים משמשות כמצע להתפתחות הזחלים במינים רבים של פרוקי־רגליים הניזונים מחומר אורגני או טורפים אחרים המתפתחים בו. זבוב־חוף רבגוני הוא זבוב קטן ויפה המתפתח באזורים אורבניים על גללים של חתולים או יונקים אחרים. על אורחות חייו ידוע מעט מאוד ועל כך ברשומת סקירה קצרה