contentpic_381727-st

רבנדל – גפי הפה

אנטומיית הפה בבעלי־חיים קשורה הדוקות להתנהגות והרגלי אכילה. במהלך האבולוציה התפתחו איברי הפה למגוון עשיר של צורות ותפקודים. הרשומה בוחנת את איברי הפה בסוג רבנדל כמודל לתבנית של אנטומיית הפה בטורף חסר־חוליות המותאם היטב לסביבתו וכמודל לתבנית איברי הפה בנדלים בכלל.