Leptotes (Syntaurus) pirithous (Linnaeus, 1767)  כחליל האספסת

מה עושים החרקים בחורף

החורף משפיע לא רק עלינו, גם חרקים צריכים לעבור את החורף כדי לשרוד עד לאביב. בני האדם מותאמים פיסיולוגית לאקלים קר רק במעט ולכן אנו מתאימים את עצמנו לקור גם בשינוי התנהגות, התאמת לבוש ושהייה במחסות מתאימים. גם חרקים נוקטים בשיטות שונות בכדי לעבור את החורף בצורה בטוחה.