Eupelmus sp.

האיפלמית Eupelmus orthopterae

שילוב של תגלית אקראית בשדה ועבודת חקר בבית אורגים סיפור של מקרה העוסק בצרעה טפילה וגמל שלמה. סיפור המתגלגל בין סקרנות, תצפיות שדה, חקר ספרות, דו-שיח עם חוקרים ומדגים כיצד כל חובב טבע סקרן יכול לתרום למדע ידע חדש שאף אחד לא ידע קודם.